ARTWORK


 "Living on rails"

Aan wat een razendsnel tempo alles veranderd en evolueert,

De ene hype overtreft de andere, en we liggen aan het infuus , met name onze smartphone, of andere communicatiedragers, 

overspoeld door teveel informatie, hoe het allemaal beter kan, 

het superieure leven, ideaalbeelden, die tieners noodgedwongen haast met de papfles nuttigen, alsof alles onschuldig lijkt, loert teleurstelling om de hoek, welkom op deze train, die geen rollercoaster is, maar wel de realiteit...

Onze boodschap en opdracht, is afstappen van deze trein..

"Artwork door Rick Van Wood°

 "Living on Rails"

Everything changed at lightning speed,

 As one hype surpasses the other,  we are on the drip, especially our smartphone, or other communication carriers, overwhelmed by too much information, how things can be better, life, ideal images, which teenagers are forced to drink from the bottle, as everything seems innocent, disappointment lurks around the corner, welcome on this train, 

which is not a roller coaster, but reality...

Our message and assignment is, get off this train 

 "Artwork by Rick Van Wood° 

;


 " Talk " 


Alle vormen van communiceren, digitale kanalen, hoe oppervlakkig we met elkander omgaan, de vooroordelen, het opkijken naar idealen, het neerbuigend, ontwijkend, het ontleden, het visualiseren...maar hoe onbesproken, berucht of beroemd je bent, mensen spreken goed, kwaad , waarheid of leugens, maar over de generaties heen, lijken er geen grenzen meer sterk genoeg, om het pad der verdraagzaamheid, eerbiedig en respectvol te bewandelen, 

"Time to talk, to future generations"...


Maar ook een knipoog naar ;

" Be yourself by Audioslave "

" Artwork By Rick Van Wood*

 "Talk" 

All forms of communication, digital channels, how superficially we interact with each other, the prejudices, looking up to ideals, condescending, evasive, dissecting, visualizing... but no matter how ignorant, infamous or famous you are, people speak well, evil, truth or lies, but across the generations no boundaries seem strong enough, to walk the path of tolerance, reverently and respectfully, 

"Time to talk, to future generations"... 

Also a wink to; "Be yourself by Audioslave" 

" Artwork By Rick Van Wood*